Πληροφορίες Βρεφονηπιοκόμων

Ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας  με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά:

  • Μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, σε μαιευτικές κλινικές, κατασκηνώσεις, κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, και ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.
  • Πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας, βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους, φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες, εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού, παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις, συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία, δίνει συμβουλές στους γονείς η κηδεμόνες του παιδιού

Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΠΑ.Λ

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Β. Βρεφονηπιοκόμων κατοχυρώνονται σε εργασιακό επίπεδο με τα παρακάτω επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό Π2β/οικ.2808,άρθρο 9, υπουργική απόφαση(Φ.Ε.Κ.645/31-07-1997):

1.Βοηθάει τη νηπιαγωγό-βρεφονηπιοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των βρεφών.

2. Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών.

3. Αναπληρώνει τη νηπιαγωγό-βρεφονηπιοκόμο, η οποία ασκεί τα εξής καθήκοντα:

α) Απασχολεί τα νήπια και τα βρέφη κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης).

β) Επιβλέπει τη σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών, όταν στη   Μονάδα Φ.Π.Α.Δ., δεν απασχολείται βοηθός Νηπιαγωγού-Βρεφοκόμου.

γ) Επιβλέπει τους υπαλλήλους καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στις αίθουσες απασχόλησης και φαγητού των νηπίων και βρεφών.

δ) Είναι άμεσος βοηθός και συμπαραστάτης του Παιδιάτρου.

ε) Είναι υπεύθυνη για την κανονική και σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες του Παιδιάτρου λειτουργία του Βρεφικού ή Νηπιακού τμήματος.

στ) Η Βρεφοκόμος επιμελείται της παρασκευής και χορήγησης του γάλακτος και της λοιπής τροφής των βρεφών κατά τις οδηγίες του γιατρού.

ΧΩΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ της ειδικότητας B. Βρεφονηπιοκόμων, μπορούν να εργαστούν σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Επίσης, σε μαιευτικές κλινικές, σε κατασκηνώσεις, σε κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.