Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολείου

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός συντάχθηκε με βάση τα προβλεπόμενα από το άρθρο 37, Ν.4692/2020, Υπουργική Απόφαση 13423/ΓΔ4/2021 – ΦΕΚ 491/Β/9-2-2021 και αφορά το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της ανενόχλητης, μεθοδικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου συνδράμοντας καθοριστικά στον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ρόλο.

Συντάχθηκε με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και συνδιαμορφώθηκε με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, εκπροσώπων των γονέων/κηδεμόνων και του Προεδρείου του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου σε κοινή συνέλευση. Είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, συμμετοχής όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σεβασμού στο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο του σχολείου και στον δημοκρατικό διάλογο.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

 

Τελευταία Ενημέρωση: Νοέμβριος 2023