Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμόνα

Η υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα που αφορά την εγγραφή του μαθητή/τριας στο σχολείο μας μπορεί να δημιουργηθεί με 2 τρόπους:

 

Α. Online μέσα από το Gov.gr

Οδηγίες

α. Πατήστε ΕΔΩ για να δημιουργήσετε Online την Υπεύθυνση Δήλωση από το Gov. gr
β. Επιλέξτε “Υπεύθυνη Δήλωση με Ελεύθερο Κείμενο” και συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ζητούνται.
γ. Συμπληρώστε στο πεδίο “ΠΡΟΣ”        1ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
δ. Αντιγράψτε με αντιγραφή/επικόλληση (copy/paste) στο ελεύθερο πεδίο της δήλωσης το παρακάτω κείμενο. Αντικαταστήσετε τις ……… με το ονοματεπώνυμο του μαθητή/τριας.
ε. Δημιουργήστε το έγγραφο, αποθηκεύστε το ως αρχείο PDF στον υπολογιστή σας.

 

Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης

Σύμφωνα με την παράγραφο Ε του άρθρου 9 περί Δικαιολογητικών Εγγραφής της με αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 73111/ΓΔ4/12-06-2020 (Β΄ 2397/2020) Υ.Α., με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄75), δηλώνω ότι:

α.   σύμφωνα με το άρθρο 13 της ανωτέρω Υ.Α. είμαι ο/η νόμιμος/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας.
β.   αποδέχομαι την ηλεκτρονική ενημέρωση για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ο αριθμός του τηλεφώνου, στον οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS), είναι αυτά που έχω συμπληρώσει στα αντίστοιχα πεδία της παρούσας αίτησης.
γ.   ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν φοιτά σε άλλο Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο ή σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση ή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, σύμφωνα με την παράγραφο ΙΕ του άρθρου 9 περί Διπλής Φοίτησης.
δ.   ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της.
ε.   ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο Λυκείου ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
στ. ο/η εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια κατέχει απολυτήριο τίτλο Λυκείου ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του ν. 4386/2016 (Α’ 83).

 

 

B. Κατεβάστε και Υπογράψτε την Υπεύθυνη δήλωση

Οδηγίες

α. Πατήστε ΕΔΩ για να Κατεβάσετε την Υπεύθυνη Δήλωση στον υπολογιστή σας

β. Εκτυπώστε, συμπληρώστε και υπογράψτε την Υπεύθυνη Δήλωση

γ. Σαρώστε το έγγραφο (ή φωτογραφήστε το με τον κινητό σας) και αποθηκεύστε το ως αρχείο PDF.
Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε πώς γίνεται η “Σάρωση εγγράφου με κινητό”

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να προσκομιστεί στο σχολείο μας μέχρι την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς (Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020)!

 

Πατήστε ΕΔΩ για να στείλετε
Ηλεκτρονικά την Υπευθ. Δήλωση Κηδεμόνα