Πληροφορίες Μηχανολογίας

Τομέας Μηχανολογίας

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

 • να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:    
– χρησιμοποιεί και να εφαρμόζει τα μέσα και τα μέτρα προστασίας και υγιεινής           
– εξασφαλίζει την τήρηση των προδιαγραφών και ασφαλείας των εργαλειομηχανών    
– εκτελεί, σύμφωνα με τα σχέδια, εργασίες κατεργασίας σε εργαλειομηχανές  
– επιλέγει τον απαραίτητο εξοπλισμό (όργανα, εργαλεία, συσκευές, υλικά)      
– καταγράφει και αναφέρει τα αποτελέσματα των επεμβάσεών του     
– κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά 
– παρακολουθεί και συντονίζει ομάδα  
– ασχοληθεί με επιτυχία στην εγατάσταση, τον έλεγχο, τη ρύθμιση, τη συντήρηση και κατά περίπτωση την επισκευή μηχανών παραγωγής κεφαλαιουχικών ή καταναλωτικών αγαθών

– απασχοληθεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες κεφαλαιουχικών η καταναλωτικών αγαθών, εμπορικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων ως τεχνίτες συντήρησης και σε υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

(ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να:    
– ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή      
– εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας        
– χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου          
– εργαστεί σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού 
– ασχοληθεί με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων         
– αχοληθεί με την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων       
– απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, ως μισθωτός σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες κατασκευής ψυγείων και κλιματιστικών, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες συντήρησης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά δεξιότητες πυ τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζσονται με το αυτοκίνητο, όπως:    
– έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου    
– έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτων επαγγελματικές άδειες:
– μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)    
– τεχνίτη συστήματος πεδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)      
– τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)         
τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– ηλεκτροτενίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)
– τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)         
– τεχνίτη βαφής (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

Ο απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:        
– στους οργανισμούς ΔΕΚΟ – Δημόσιες υπηρεσίες       
– σε συνεργεία επισκεύής αυτοκινήτων – οχημάτων     
– σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων       
– σε εταιρείες εμπορίες ηλεκτρολογικών και ηλκτρονικών ειδών αυτοκινήτων  
– σαν ελεύθερος επαγγελματίας

Πιο συγκεκριμένα, για όσες από τις παρακάτω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Λ. και των ΕΠΑ.Σ.

 

A)    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ    Ε.Π.Α.Λ.

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων
Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών
Σχεδιαστών Δομικών Έργων
Γραφικών Τεχνών
Υποστήριξης Συστημάτων-Εφαρμογών & Δικτύων Η/Υ
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Νοσηλευτών
Υπαλλήλων Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πλοιάρχων Ε.Ν
Μηχανικών Ε.Ν.

Αντίστοιχες ειδικότητες   Τ.Ε.Ε.  Β’  ΚΥΚΛΟΥ
Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού
Εγκαταστάσεων κτιρίων και βιομηχανικών χώρων
Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων
Ηλεκτρονικός Οπτικοακουστικών Συστημάτων
Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με χρήση Η/Υ
Γραφικών Τεχνών
Υποστήριξης Συστημάτων-Εφαρμογών & Δικτύων Υπ/στων
Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων
Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Νοσηλευτών
Υπαλλήλων  Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
Πλοιάρχων Ε.Ν.
Μηχανικών Ε.Ν.

B)    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  Ε.Π.Α.Σ.

Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών
Βοηθών  Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

Αντίστοιχες ειδικότητες   Τ.Ε.Ε.  Β’  ΚΥΚΛΟΥ
Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Βοηθών  Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΕ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.

Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή τομέα Μηχανολογικού, των Τ.Ε.Σ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών) καταχωρούνται στα μητρώα των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Π.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας Μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.

Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Σ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών) του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή τομέα αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας, καθώς και οι αδειούχοι ψυκτικοί του Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ Α΄ 72).

 

Όλες οι ειδικότητες του Μηχανολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του

Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α/22-10-01) :

 1. Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων
 2. Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων +

4ετής προϋπηρεσία + εξετάσεις)

 1. Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία)

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Μηχανών και συστημάτων

Αυτοκινήτου

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις

1.Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

2.Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

3.Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

4.Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

5.Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

6.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

7.Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

2.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων :

1.Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο)

2.Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή, 2ης, ή 3ης ειδικότητας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδικότητα ή πτυχίο, 875 ημ/θια – 625 στην ειδικότητα)

3.Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια ή πτυχίο 1.625 ημ/θια – 1.375 στην ειδικότητα)

4.Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδικότητας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια ή πτυχίο, 2.375 ημ/θια – 2.125 στην ειδικότητα)

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς

εξετάσεις :

1.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

2.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και κλιματισμού

Π.Δ. 87/1996 (Φ.Ε.Κ. 72/Α΄/25-4-96)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται κατόπιν εξετάσεων :

1.Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)

2.Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 1.000 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας)

3.Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας)

4.Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης)

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

 

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

2.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985), όπως αυτός συμπληρώθηκε από την

Κ.Υ.Α. Ε΄/6742/1999

(ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

2.Τεχνίτη συστήματος πέδησης (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

3.Τεχνίτη αναρτήσεων (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

4.Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

5.Τεχνίτη εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ) (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

6.Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

7.Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 4ετής πρ/σία)

8.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

9.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

 1. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)

Αμαξωμάτων

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

2.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

3.Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Μεταλλικών Κατασκευών

(δεν λειτουργεί πλέον)

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985),

όπως αυτός συμπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α. Ε΄/6742/1999

(ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

1.Τεχνίτη συστήματος εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)

2.Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

3.Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 4ετήςπρ/σία)

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

 

Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα.

Εκτός από την πρόσβαση στις άδειες αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ. 41 (ΦΕΚ 16/Α’/1988), οι πτυχιούχοι ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Μηχανολογικού, των Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών) καταχωρούνται στα μητρώα των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.Δ. 580/1970 ή ισοτίμων πτυχίων ειδικότητας Μηχανολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 6422/1934 και των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεση του Νόμου αυτού.

Εξαίρεση αποτελούν οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Λ. (άρα και Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου σπουδών) του Ν. 1566/1985(ΦΕΚ 167/Α’/1985) ειδικότητας, ή κατεύθυνσης, ή Τομέα Αυτοκινήτων και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ίδιας ειδικότητας, καθώς και οι αδειούχοι ψυκτικοί του Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ Α΄ 72).

 

Όλες οι ειδικότητες του Μηχανολογικού Τομέα λαμβάνουν τις παρακάτω άδειες, βάσει του Π.Δ. 362 ( ΦΕΚ 245/Α’/22-10-01) :

1)     Βοηθού Τεχνικού αερίων καυσίμων

2)     Τεχνίτη αερίων καυσίμων (άδεια βοηθού τεχνικού αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία + εξετάσεις)

3)     Εγκαταστάτη αερίων καυσίμων (άδεια τεχνίτη αερίων καυσίμων + 4ετής προϋπηρεσία)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΣΤΑΔΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

Μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου

Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

 

 

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

 1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 4. Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 5. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 9. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )

Εργαλειομηχανών CNC

Ν.1575/85

(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξεργασία νέου συμπληρωματικού Π.Δ. προς τα ανωτέρω

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

 1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 4. Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 5. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 9. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία )

Συντηρητών κεντρικής θέρμανσης

Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α΄/25-4-96)

 1. Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)
 2. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
 3. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – εκ των οποίων 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
 4. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδικ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)

Ν. 1575/85
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

 1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 4. Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 5. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 9. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Μηχανοσυνθετών αεροσκαφών

 

Ν. 1575/1985
(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-1985),

όπως αυτός συμπληρώθηκε από την

Κ.Υ.Α. Ε/6742/1999 (ΦΕΚ 416/Β΄/19-4-99)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

 1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 4. Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 5. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Άδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 9. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)

Ψυκτικών εγκαταστάσεων και κλιματισμού

Π.Δ. 87/96 (ΦΕΚ 72/Α΄/25-4-96)

 1. Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων (πτυχίο)
 2. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας (άδεια τεχνίτη, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
 3. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (άδεια τεχνικού 1ης ειδικότητας, 1.000 ημ/θια – 200 σε εγκαταστάσεις της 2ης ειδ/τας, εξετάσεις)
 4. Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων γενικών εφαρμογών (πτυχίο, άδεια τεχνικού 2ης ειδ/τας, 750 ημ/θια σε εγκαταστάσεις της 1ης ή 2ης ειδ/τας ή εγκαταστάσεις άλλων εφαρμογών ψύξης, εξετάσεις)

Π.Δ. 55/2000

(ΦΕΚ 44/Α΄/1-3-2000)

 1. Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού (πτυχίο)
 2. Τεχνίτη Υδραυλικού Α΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια βοηθού, 750 ημ/θια – 500 στην ειδ/τα, εξετάσεις ή πτυχίο, 625 ημ/θια – 375 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
 3. Τεχνίτη Υδραυλικού Β΄ τάξης 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Α’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 1.375 ημ/θια – 1.125 στην ειδ/τα, εξετάσεις)
 4. Εγκαταστάτη Υδραυλικού 1ης ή 2ης ή 3ης ειδ/τας (άδεια Β’ τάξης, 750 ημ/θια, εξετάσεις ή πτυχίο, 2.125 ημ/θια – 1.875 στην ειδ/τα, εξετάσεις)

Ν. 1575/85

(ΦΕΚ 207/Α΄/11-12-85)

 

Άρθρο 18 Ν. 3185/2003

(ΦΕΚ 229/Α’/26-09-2003)

Οι παρακάτω άδειες χορηγούνται χωρίς εξετάσεις :

 1. Μηχανοτεχνίτη (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 2. Τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεως (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 3. Τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 4. Τεχνίτη μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 5. Τεχνίτη συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων) ή ψυγείων ή τροχών (πτυχίο, 2 έτη πρ/σία)
 6. Ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (πτυχίο, 5ετής πρ/σία)
 7. Τεχνίτη βαφής (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)
 8. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων (Αδεια Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη + 1 έτος σχετική πρ/σία)
 9. Τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (πτυχίο, 3ετής πρ/σία)