Εγγραφές

Δυνατότητα εγγραφής έχουν:
1. Στην Α’ τάξη εγγράφονται οι:
α) κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις
β) μαθητές Α’ τάξης ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΛ, ΕΠΛ, ΛΕΝ ή Δ’ τάξης εξατάξιου Γυμνασίου
γ) μαθητές Α’ ή Β’ τάξης ΤΕΣ, Α’ κύκλου ΤΕΕ, Εσπερινού ΤΕΛ, εσπερινού ΤΕΣ

2. Στη Β’ τάξη εγγράφονται οι:
α) προαγόμενοι στη Β’ τάξη Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
β) κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου ΤΕΕ ΟΑΕΔ
γ) μαθητές Β’ ή Γ’ τάξης ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΛ, ΕΠΛ, ΛΕΝ ή Ε’ ή ΣΤ’ τάξης εξατάξιου Γυμνασίου
δ) κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ ή ισότιμων σχολών
ε) μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ που επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα
στ) μαθητές Α’ ή Β’ τάξης ΕΠΑΣ ή κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΣ
ζ) μαθητές Γ’ εσπερινού ΤΕΛ
η) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης (μόνο προς απόκτηση πτυχίου)
i) οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου
ii) οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Λ., ΕΠΑ.Λ., Ε.Π.Λ., Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ σε ειδικότητα άλλου τομέα

3. Στη Γ’ τάξη εγγράφονται οι
α) προαγόμενοι μαθητές στη Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ. σε ειδικότητα ίδιου τομέα
β) απορριπτόμενοι μαθητές της Γ’ ΕΠΑΛ στην ίδια ή άλλη ειδικότητα ίδιου τομέα
γ) Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης (μόνο προς απόκτηση πτυχίου)
i) οι κάτοχοι πτυχίου Α’ Κύκλου Τ.Ε.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας
ii) οι κάτοχοι πτυχίου Β’ κύκλου Τ.Ε.Ε., ΤΕΛ, ΕΠΑΛ σε άλλη ειδικότητα ίδιου τομέα