Διαχείριση Εργασιακού Άγχους – Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Εκπαιδευτικό Υλικό από τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)

Σε αυτήν την θεματική ενότητα επιχειρείται μια προσέγγιση σε θέματα που αφορούν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, στην ανάπτυξη άγχους /στρες στο χώρο εργασίας και στην αποδοτικότερη διαχείριση των παραπάνω. Για το σύγχρονο άνθρωπο το επάγγελμα και η καριέρα έχουν εξέχουσα θέση, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, είτε να συγκρούονται με τις προτεραιότητες της προσωπικής/οικογενειακής ζωής, είτε να συσσωρεύουν άγχος που γίνεται δύσκολα διαχειρίσιμο και επιβαρύνει την καθημερινή ζωή.

Στην πρώτη υποενότητα αναπτύσσονται οι έννοιες της εργασίας και της οικογένειας και προσεγγίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια με τα οποία ο καθένας διαχειρίζεται το χρόνο του, καθώς και ο τρόπος που ισορροπεί μεταξύ των δυο αυτών «αξόνων» ζωής. Στην δεύτερη υποενότητα γίνεται προσπάθεια να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με την έννοια του «άγχους», ιδιαίτερα αυτού που δημιουργείται στον εργασιακό χώρο, τους παράγοντες που το επηρεάζουν και να προσεγγίσει μέσα από ασκήσεις την αποδοτικότερη διαχείρισή του.

Η μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας δεν προϋποθέτει προηγούμενες γνώσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται, ενώ αξιοποιούνται οι σχετικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων. Για αυτόν το λόγο στο εκπαιδευτικό υλικό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε «Ασκήσεις Πρακτικής Εφαρμογής», οι οποίες διατρέχουν όλη την ενότητα.

 

Διαβάστε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό:

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής (PDF)

 

Πηγή: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Θεματικές Ενότητες