Απουσίες

Τι ισχύει στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. για τα όρια των απουσιών και τον τρόπο δικαιολόγησης των απουσιών

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α’, Β’, Γ’ τάξη ΕΠΑ.Λ.

Επαρκής
Συμμετοχή στις
εξετάσεις Ιουνίου

 

σύνολο απουσιών του μαθητή: < 114

 αδικαιολόγητες: < 50

κατ’ εξαίρεση:

 σύνολο απουσιών του μαθητή: < 164

 αδικαιολόγητες: < 50

 Μ.Ο. βαθμολογίας:  > 15

Διαγωγή Κοσμιωτάτη

Ανεπαρκής
Επανάληψη της ίδιας τάξης

Αδικαιολόγητες > 50

Δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις

 

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ:

 

Κάθε μαθητής που απουσιάζει από το Σχολείο μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες του ως εξής:α) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας ή σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και διήρκεσε έως δύο (2) ημέρες, τότε αρκεί μια απλή δήλωση του κηδεμόνα [1] Στη διάρκεια του σχολικού έτους το σύνολο των ημερών που μπορούν να δικαιολογηθούν έτσι, είναι δέκα (10). β) Σε περίπτωση που η απουσία του οφείλεται σε λόγους υγείας και διήρκεσε περισσότερο από δύο ημέρες, τότε ο κηδεμόνας[1] του, πρέπει να προσκομίσει στο σχολείο ιατρική βεβαίωση για το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. ΠΡΟΣΟΧΗ: και στις δύο περιπτώσεις τα δικαιολογητικά πρέπει απαραίτητα να προσκομισθούν στην γραμματεία του σχολείου το πολύ σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

[1] Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος θεωρούνται κηδεμόνες του εαυτού τους