Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την πραγματοποίηση εκπ/κής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας

Ακριβές αντίγραφο πράξης από το βιβλίο Πρακτικών του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων

Πράξη 4η/04-03-2020

ΘΕΜΑ: “Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την πραγματοποίηση εκπ/κής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας”

Σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 ο Δ/ντης του Σχολείου και Πρόεδρος της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ 3/18-02-2020 Πράξη του παρόντος βιβλίου, συγκάλεσε την Επιτροπή με σκοπό να αξιολογήσει τις προσφορές των τουριστικών πρακτορείων που παρελήφθησαν μέχρι και την καταληκτική ημέρα και ώρα (Τετάρτη 04-03-2020 και ώρα 12:00) και αφορούν την επαναπροκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 1ου ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων στην περιοχή της Καλαμάτας από 5 έως 7 Απριλίου 2020. Η επαναπροκήρυξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά πρακτορεία είχε αναρτηθεί δημόσια στις 25-02-2020 στην ιστοσελίδα της Γ ΔΔΕ Αθήνας.

Η Επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι είχε αποσταλεί μόνο μια {1} προσφορά και δεν πληρούνται οι όροι της διαδικασίας (κατάθεση τριών τουλάχιστον προσφορών εντός της προθεσμίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να κηρύξει τον παρόντα διαγωνισμό άγονο, να απευθυνθεί και να αναθέσει την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο τουριστικό γραφείο TRAVEL PROJECT, Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 39, Γλυφάδα που απέστειλε την μοναδική προσφορά και πληροί τους όρους της προκήρυξης και να ενημερώσει σχετικά την Γ ΔΔΕ Αθήνας και κάθε ενδιαφερόμενο.

Για τον σκοπό αυτό συντάσσεται η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως εξής:

Ο Διευθυντής

Ν.Παυλίδης

 

Η Επιτροπή

Παυλίδης Ν.
Γρηπινιώτη Ρ.
Σπυρόπουλου Ι.
Παπαδόπουλου Γ.
Κολλύρη Γ.
Νταλάρδας Φ.
Παπουτσάκης Ν.